• طب پیشگیری دریایی
 • بهداشت دریایی
 • طب نیروی دریایی
 • طب زیر دریایی و هایپر بار
 • طب رزم در دریا
 • طب سفرهای دریایی
 • سلامت شغلی در دریا
 • مدیریت پایش ، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا
 • بهداشت ، امداد و درمان نبردهای دریایی
 • امداد و نجات دریایی
 • مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا
 • اورژانس های دریایی
 • پرستاری و تریاژ در دریا
 • فناوری های نوین طب دریا
 • مدیریت فناوری اطلاعات در دریا
 • مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی ، امدادی و درمانی
 • مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل
 • طب ورزش ها و تفریحات دریایی