برگزاری این کنفرانس علاوه بر ایجاد ارتباط علمی و تبادل نظر دارای اهداف راهبردی زیر می باشد:

  • ارائه آخرین دستاوردها و پیشرفت های تأثیرگذار بر توسعه بهداشت و سلامت نیروی دریایی راهبردی
  • گسترش خلاقیت و نوع آوری در دانش طب پیشگیری ، درمان های جایگزین و روش های مراقبت از دریانوردان در دریا
  • ارائه آخرین درمان ها و مراقبت های پزشکی برروی شناورهای سطحی و زیر سطحی
  • تشویق و تسهیل تربیت و آموزش در حوزه بهداشت و طب دریایی
  • ترویج تبادل ایده ها، بهترین تجربه ها و الگوهای موفق و نتایج طرح های پژوهشی در حوزه دریا
  • توسعه تلاش های تحول آفرین برای ادغام بهداشت در سامانه فرماندهی برای گسترش و استقرار بهتر ناوگان دریایی نیروی دریایی راهبردی در منطقه ماموریت
  • تعیین و توزیع بهتر منابع و امکانات مورد نیاز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای برداشتن موانع مراقبت از بیماران و مصدومین در رویدادها و حوادث دریایی
  • به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب دریایی
  • ارتقاء توسعه کیفیت خدمات و سامانه های پزشکی بین المللی در بخش دریایی