شورای سیاستگذاری

حسین خانزادی

حسین خانزادی

رئیس
infoicnh.ir
استادیار
مصطفی مداح

مصطفی مداح

دبیرکل
infoicnh.ir
استادیار

کمیته علمی

محسن مرادی نیا

محسن مرادی نیا

دبیرعلمی
infoicnh.ir
استادیار
شیرین کیوان نسب

شیرین کیوان نسب

مسئول باز آموزی
keivanicnh.ir
رئیس دایره آموزش

کمیته اجرایی

دکتر سید شهرام میرزمانی

دکتر سید شهرام میرزمانی

دبیر اجرایی
mirzamaniicnh.ir
معاون بهداشت اداره بهداشت و درمان نداجا

کمیته پشتیبانی

طاهر سلطان زاده

طاهر سلطان زاده

دبیر پشتیبانی
infoicnh.ir
09121832115
دبیر پشتیبانی
علیرضا محمودی

علیرضا محمودی

دبیر بخش نمایشگاه
info icnh.ir
09123117510
کمیته پشتیبانی