آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
30 آذر 1397
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
03 بهمن 1397
تاریخ شروع همایش
06 اسفند 1397 08:00
تاریخ پایان همایش
09 اسفند 1397 13:30