سرفصل های همایش

الف-ارتقای سلامت جامعه نیروی دریایی راهبردی

 1. ارتقای سلامت ، تندرستی ، طب پیشگیری
 2. عوامل معنوی(آموزه ها و باورهای دینی) ارتقاء دهنده سلامتی
 3. ارتباط معنویت و سلامت در دریا
 4. عوامل فردی ارتقاء دهنده سلامتی
 5. عوامل اجتماعی ارتقاء دهنده سلامتی
 6. عوامل حرفه ای ارتقاء دهنده سلامتی
 7. عوامل رفتاری ارتقاء دهنده سلامت
 8. عوامل محیطی ارتقاء دهنده سلامتی
 9. عوامل روانی ارتقاء دهنده سلامتی
 10. عوامل تغذیه ای ارتقاء دهنده سلامتی
 11. شناسایی عوامل خطر ساز سلامتی
 12. امید به زندگی و  بهبود کیفیت زندگی
 13. راهبردها و مداخلات فعالیت بدنی ، تغذیه و سلامت
 14. مدیریت منابع آب و غذا در دریا و ساحل
 15. رستوران ها و کترینگ غذاهای دریایی
 16. مدیریت پسماندها و زباله در دریا و ساحل
 17. معماری و مهندسی زیر ساخت های مورد نیاز توسعه بهداشت و سلامت
 18. روش های مبارزه با حشرات و جوندگان در نیروی دریایی
 19. الزامات و استانداردهای بهداشتی در ماموریت ها ، نبردها و رزمایش ها

 

ب-مراقبت های اولیه سلامت و نظام سلامت نیروی دریایی راهبردی

 1. رزمنده دریایی سالم
 2. پایگاه های دریایی ارتقاء دهنده سلامت
 3. مراقبت های اولیه سلامت (PHC)
 4. نظام سلامت دریا محور
 5. خدمات سلامت برروی دریا
 6. استاندارد های سلامت دریانوردی
 7. شاخص ها و نشانگرهای سلامت دریانوردی
 8. سامانه مدیریت اطلاعات پزشکی
 9. کاربرد فناوری های نوین مانند نانو در توسعه سلامت دریانوردان
 10. مراقبت بهداشتی و درمانی رسته‌های ویژه نیروی دریایی (زیر سطحی، غواصی، هوا دریا ، تکاوران و تفنگداران ، عملیات ویژه و ...)
 11. الزامات و استانداردهای بهداشتی کارکنان نیروی دریایی از استخدام تا رهایی از خدمت
 12. تحلیل و ارزیابی عملکرد مراقبت های بهداشتی و درمانی در دریا
 13. بهداشت روان و PTSD در نبردهای دریایی
 14. ورزش ، آمادگی جسمانی و تناسب اندام در دریا
 15. برنامه حمایت و پشتیبانی از خانواده کارکنان مامور

پ-مراقبت های پزشکی در نیروی دریایی راهبردی

 1.  اهمیت و جایگاه سامانه مدیریت بهداشت
 2. پزشکی جامعه نگر و اعتبار و ایمنی مراقبت های پزشکی
 3. کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد در توسعه سلامت
 4. آموزش مبتنی بر عمل، حین خدمت(بازآموزی و نوآموزی)
 5. کارکردهای طب مکمل و سنتی در پیشگیری و درمان بیماری های دریایی
 6. مراقبت های سلامتی کارکنان قبل ، حین و پس از ماموریت
 7. نقش نیروی دریایی در مراقبت از بیماری های بین المللی
 8. تجهیزات و لوازم پیشگیری ، درمانی و توانبخشی 
 9. دندانپزشکی در طب دریایی
 10. پدافند غیر عامل در مدیریت بهداشت و درمان نیروی دریایی راهبردی
 11. مراقبت های پزشکی در همه گیری ها و رویدادهای بین المللی دریایی
 12. مراقبت های پزشکی در بحران های طبیعی دریایی
 13. پرونده سلامت الکترونیک

ت-نقشه راه (رهبری و مدیریت ) سلامت در نیروی دریایی راهبردی

 1. چشم انداز ، رسالت ، سیاست ها و راهبردها
 2. اهداف ، برنامه ها و مداخلات
 3. آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی
 4. نقشه تحول نظام سلامت در نیروی دریایی
 5. تحقیق و پژوهش در سلامت دریایی
 6. مدیریت دانش در حوزه سلامت دریا
 7. مطالعات تطبیقی سلامت در دریا
 8. آینده پژوهی سلامت در دریا
 9. مدیریت خطر  در دریا
 10. سواد بهداشتی در دریا
 11. کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه سلامت در دریا
 12. سلامت و بهره وری نیروی انسانی نیروی دریایی
 13. کاریرد فناوری های نوین در مدیریت و رهبری سلامت
 14. کاربرد پزشکی از راه دور در نیروی دریایی
 15. امنیت اطلاعات و داده ها در سامانه های الکترونیک سلامت
 16. امنیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 17. فرماندهی و کنترل در بهداشت و سلامت نیروی دریایی
 18. شیوه های ارزیابی ، ارزشیابی و اعطای جوایز به مراکز بهداشتی و درمانی  در نیروی دریایی
 19. آماد و پشتیبانی در بهداشت و درمان
 20. مدیریت سامانه های اطلاعات بیمارستانی (HIS)
 21. مدیریت بهداشت ، امداد و درمان مبتنی بر فناورهای نوین پزشکی
 22. کاربرد سامانه های ارتباطی در بهبود عملکرد
 23. کاربرد لیزر در طب دریایی

ج- تهدیدات دریایی  برای نیروی دریایی راهبردی

 1. بیوتروریسم دریایی
 2. بیولوژی دریایی
 3. بیوتکنولوژی در دریا
 4. نانوتکنولوژی در دریا
 5. جنگ الکترونیک در دریا
 6. کنوانسیون حقوق دریاها
 7. حملات و سلاح های شیمیایی ، زیستی ، پرتویی و هسته ای در دریا
 8.  تاثیر جغرافیای وحشی منطقه ماموریت نیروی دریایی
 9. آلودگی های محیط زیست دریایی
 10. تهدیدات بیولوژیک ، شیمیایی ، رادیولوژیک  و هسته ای در دریا
 11. ارزیابی و سنجش تهدیدات دریایی
 12. کنوانسیون های بین المللی مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دریایی 
 13. ایمنی و امنیت غذا در دریا
 14. عوامل انسانی در حوادث دریایی
 15. تجهیزات و لوازم شناسایی ، مقابله و درمان تهدیدات دریایی
 16. مدیریت ایمنی و شناسایی ،تجزیه و تحلیل و پیشگیری از حوادث
 17. کنترل و مدیریت استرس در شرایط عملیات و رزم
 18. بهداشت و مراقبت دزدان دریایی
 19. بهداشت و مراقبت دریانوردان مورد حمله  دزدان دریایی

چ-امداد و نجات در نیروی دریایی راهبردی

 1. بهداشت در نبردهای دریایی
 2. حوادث و تهدیدات دریایی
 3. تریاژ در دریا
 4. مراقبت از مصدومین در دریا
 5. بهداری شناورهای دریاپیما
 6. آمبولانس ها و بیمارستان های دریایی
 7. سامانه های سیار بهداشتی و درمانی
 8. درمانگاه ها و بیمارستان های مجازی  
 9. بقاء در دریا
 10. جیره های اضطراری و بقاء در ماموریت های دریانوردی
 11. تجهیزات و لوازم امداد و نجات در دریا
 12. الزامات و استاندارد های بهداشتی در نبردهای دریایی
 13. طراحی و اجرای سناریوهای عملیاتی امداد و نجات دریایی
 14. عملیات های امدادی نظامی – غیر نظامی مشترک در اورژانس ها و بحران ها
 15. عملیات های بشردوستانه مشترک
 16. مراقبت های بهداشتی در صحنه نبرد و عملیات
 17. طراحی و اجرای سناریوهای امداد و نجات در دریا
 18. تجهیزات بهداشت ، امداد و درمان شبکه محور و کاربرد آن در نیروی دریایی راهبردی

ح- شناخت ، پیشگیری ، درمان و توانبخشی بیماری ها در دریا

 1. پایش سلامت ، خود ارزیابی و غربالگری عوامل خطر ساز و عوارض بیماری ها
 2. استانداردهای پایش سلامت کارکنان نیروی دریایی
 3. بیماری های واگیر شایع در بین دریانوردان
 4. بیماری های واگیر نوپدید و بازپدید در بین دریانوردان
 5. بیماری های قابل انتقال حیوان و انسان  در ماموریت های دریایی
 6. بیماری های غیر واگیر شایع در بین دریانوردان
 7. بیماری های گوارشی شایع در بین دریانوردان
 8. بیماری های اعصاب و روان شایع در بین دریانوردان
 9. بیماری های عضلانی و اسکلتی شایع در بین دریانوردان
 10. بیماری های منتقله از راه تماس جنسی در بین دریانوردان
 11. بیماری های عفونی گرمسیری و حاره ای
 12. بیماری های منتقله از راه هوا در بین دریانوردان
 13. بیماری قابل انتقال از راه آب و مواد غذایی در بین دریانوردان
 14. بیماری ها و عوارض شغلی و حرفه ای شایع در بین دریانوردان
 15. بیماری ها و عوارض ناشی از غواصی و زیر سطحی
 16. درمان بیماری ها و عوارض غواصی با هایپر بار (HBO)
 17. کاربرد اتاق فشار در درمان بیماری های غواصی
 18. مبارزه با حیوانات ، حشرات و جوندگان ناقل بیماری ها در دریانوردی
 19. روش های پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر