نفس حضور شماست که دشمن را دستپاچه میکند.
14 اردیبهشت 1395