نیروی دریایی باید آماده باشد این ماموریت را خیلی جدی بگیرد.
14 اردیبهشت 1395