عزیزان من، راه نورانی و پر برکتی است. قدر این راه را بدانید.
14 اردیبهشت 1395