من همیشه برای شما کارکنان نیروی دریایی دعا میکنم.
14 اردیبهشت 1395