بدون توانایی مدیریت کار پیش نمی رود. این را یک اصل بدانید.
14 اردیبهشت 1395