طبیعت نیروی دریایی، طبیعت علم و فناوری است.
14 اردیبهشت 1395