نیروی دریایی هم دارای علم و فناوری است.
14 اردیبهشت 1395