اقیانوس هند و مدیترانه و همه جای دنیا را می گردید و ارتباطات برقرار می کنید.
14 اردیبهشت 1395