تصور شما همیشه باید این باشد که ما کار نکرده خیلی داریم.
14 اردیبهشت 1395