کاری که متناسب با شان انسان است هیچ وقت تمام نمیشود.همیشه می شود جلو رفت.
14 اردیبهشت 1395