در خلیج فارس جنگ کردن داخل خانه است.
14 اردیبهشت 1395