ارتش متعلق به ایران و متعلق به اسلام است.
14 اردیبهشت 1395