ظرفیت نیروی دریایی، ظرفیت بسیار عظیمی است.
14 اردیبهشت 1395