این نقطه، نقطه اقتدار است. نقطه عزت است.
14 اردیبهشت 1395