امروز بخش مهمی از مسائل دفاعی و امنیتی، به دریا ارتباط پیدا میکند.
14 اردیبهشت 1395