نیروی دریایی باید آماده باشد،این ماموریت را باید خیلی جدی بگیرید.
14 اردیبهشت 1395